3 places Administratiu

Plaça

 • Nombre de Places: 3 Plaça
 • Classificació: Administratiu d'Administració General
 • Accés
  • Lloc: S4-UA01- S15-AU2 - S9-CEC1
  • Plaça: 3255-3293-3294
  • Torn: Concurs - Oposició - PROMOCIÓ INTERNA

Convocatòria

 • Bases Convocatòria
 • Termini de presentació d'instàncies
  • 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat
  • Termini d'inscripció - NO OBERT
 • Instàncies

Admesos

 • Relació Provisional
 • Termini de Reclamacions
 • Composició del Tribunal i Llista Definitiva

Exercicis i Mèrits

 • Exàmens
  • Exercici 1
   • Dia:
   • Hora:
   • Lloc
  • Exercici 2
   • Dia:
   • Hora:
   • Lloc:
 • Mèrits
 • Qualificació Final