Llicència d'obertura mitjançant declaració responsable (per a instal·lacions eventuals)

Documentació a presentar amb la SOL·LICITUD DE CONFORMITAT PRÈVIA:

 • Fotocòpia de l'DNI
 • Pla de situació
 • Memòria descriptiva de l'activitat.

Documentació a presentar una vegada concedida la conformitat prèvia:

 • Declaració responsable degudament emplenada i signada pel titular (ANNEX I)
 • Justificant d'ingrés de la corresponent taxa (el document per poder fer el pagament es lliura a les oficines d'Urbanisme e-mail: tasasurbanismo@torrevieja.eu ).
 • Còpia de el projecte de l'activitat signada per tècnic competent (en paper i suport informàtic).
 • Certificat final emès per tècnic competent.
 • Certificat que acrediti la subscripció d'un contracte d'assegurança (ANNEX II).
 • Butlletí d'instal·lació elèctrica en baixa tensió.
 • Auditoria acústica favorable (si escau)

Cost de el servei:

 • CONSULTAR A INTERVENCIÓ