Ajuts a joves estudiants universitaris, curs 2022/2023

12.05.2023
 AYUDAS A JÓVENES ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, 2022/23

Objecte:
Les presents Bases tenen per objecte regular el procediment de concessió d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, per finançar les despeses corrents de matrícula, llibres de text i transport per al curs 2022/2023 dels estudiants que reuneixin les condicions assenyalades a la Base Cinquena.

Requisits:
Podran sol·licitar aquests ajuts qualsevol veí/a de Torrevella, que tingui una edat màxima de 35 anys complerts i que estigui cursant estudis d'algun dels ensenyaments del sistema universitari espanyol adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, o equivalents, i estudis de Màster oficial.

La resta dels requisits que han de complir els/les beneficiaris/àries s'estableixen a la Base Cinquena de la convocatòria.

Quantia:
Lajuda màxima a concedir serà de fins a 1.500€.

La quantia assenyalada correspon a la quantitat màxima que es podrà abonar al beneficiari amb la justificació prèvia de la despesa realitzada. En cap cas limport de les ajudes podrà ser superior a limport de les despeses justificades pels beneficiaris.

Termini de presentació:
El termini de presentació de les sol·licituds dajuts serà de 20 dies hàbils comptat a partir de la seva obertura. L'obertura del termini esmentat es produirà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria al BOP.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds es presentaran presencialment al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella o per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrevella, en atenció al dret que ostenten les persones físiques a relacionar-se amb l'administració de la manera que desitgin (format electrònic o paper, segons les preferències).

Documentació a presentar amb la sol·licitud:
La sol·licitud s'acompanyarà amb la documentació que s'indica a la Base Desena de la convocatòria.

Consulta les bases i la resta de requisits de la convocatòria.