Participació de la ciutadania en el procediment delaboració de reglament.

09.02.2024
Bienestar Social

Participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració del reglament per a la nova regulació relativa a la creació i el funcionament de la Comissió Tècnica d'Intervenció Social, la Comissió Tècnica de valoració i seguiment de Prestacions Econòmiques i la Comissió Tècnica organitzativa.

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

En aplicació de l'article 133.1 de la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Regidoria de Benestar Social sotmet a consulta pública prèvia la pròxima elaboració d'un projecte de REGLAMENT PER A LA NOVA REGULACIÓ RELATIVA A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D'INTERVENCIÓ SOCIAL, LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ I SEGUIMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES I LA COMISSIÓ TÈCNICA ORGANITZATIVA .

D'acord amb la normativa aplicable es descriuen a la MEMÒRIA QUE S'ADJUNTA a continuació, els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries .

Els suggeriments i les aportacions a aquesta consulta pública prèvia es podran formular en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta memòria al portal web de l'Ajuntament de Torrevella.

I a través d'algunes de les següents vies de participació:

a) Dirigides al següent correu electrònic: jnss@torrevieja.eu

b) Al Registre General de l'Ajuntament de Torrevella