Arxiu Municipal

L'Arxiu Municipal de Torrevella té l'origen en la necessitat de recollir, recopilar i organitzar sistemàticament tot vestigi documental que signifiqués la recuperació d'un patrimoni dispers i en perill greu de deteriorament i desaparició. D'altra banda, l'esmentat arxiu municipal ha d'exercir, com a funció primordial, la custòdia de tota la documentació municipal d'ordre administratiu, generada a les diferents dependències de l'Ajuntament de Torrevieja, així com la posada a disposició del personal autoritzat per consultar-lo. Aquestes dues vessants de la seva activitat van motivar la creació de l'Arxiu Municipal de Torrevella al juliol de 1989, figurant Mª del Carmen Cerezuela com a Arxivera municipal titular, des d'aquesta data. Posteriorment, va ser aprovat el Reglament de Règim Interior de l'Arxiu Municipal el 29 de setembre de 1993 (publicat a B.O.P. núm. 254, de 5 de novembre d'aquest any).

Des del 1989 fins al mes de gener del 2008, la seva ubicació física s'ha situat a les instal·lacions del semisoterrani de la Casa Consistorial, ubicada a la plaça de la Constitució de Torrevella. Davant el cada vegada més creixent volum de documentació municipal que havia d'albergar-se a les dependències del nostre Arxiu, va caldre condicionar un nou local, destinat a servir d'Arxiu Municipal que donés adequada resposta a les necessitats del personal adscrit a aquest i, en general , del públic que utilitzés els serveis oferts pel mateix.

En aquest sentit, des del començament de l'any 2008 fins al moment present, el departament d'Arxiu Municipal s'ubica en un local, més ampli, situat al carrer Antonio Machado de la nostra localitat (davant l'Estació d'Autobusos i contigu als Jutjats de Torrevella).

Al costat de la tasca purament administrativa, exercida des de l'Arxiu Municipal de Torrevella, i que es concreta fonamentalment en la recepció i custòdia dels documents administratius municipals i posada a disposició dels mateixos del personal del nostre Ajuntament i, en darrera instància, del públic en general, cal destacar la seva funció específicament històrica, de conservació, recuperació, assessorament i divulgació dels documents historicolocals, per al millor coneixement de la història del nostre municipi. Amb aquesta finalitat, des de l'Arxiu Municipal s'han publicat cinc llibres des de febrer de 2001 (sota la denominació de "Ad Turres" i amb el caràcter de "Revista de l'Arxiu Municipal de Torrevieja"), s'han organitzat diverses exposicions de caràcter cultural i promou el foment de tot allò que pugui significar la conservació, foment i propagació dels costums i tradicions de la nostra població.

Veure noticia inauguració

DESCRIPCIÓ DE FONS
FONS DOCUMENTALS

Els documents ubicats a l'Arxiu Municipal de Torrevella poden ser descrits sota les categories de Fons Municipals (de caràcter històric -compresos entre els anys 1830 i 1960- i de caràcter administratiu -des de 1961 fins a l'actualitat).

La documentació administrativa queda organitzada en cinc seccions (relatives a Òrgans de Govern [Alcaldia, Protocol, Policia Local...], Secretaria [Registre, Arxiu, Contractació, Estadística, Cinquenes, Obertures, Personal...], Intervenció [Ingressos, Despeses, Plusvàlues...], Tresoreria [Caixa, Recaptació...], totes elles subdividides en subseccions, sèries...

Els documents estan classificats seguint l'organigrama de funcionament i gestió municipal, d'acord amb un quadre de classificació en canvi i modificació continu, depenent de l'increment de les funcions de la institució municipal.

No hi ha expurgació i els nous ingressos es realitzen mitjançant transferència, normalitzats a través dels fulls de remissió de fons.

Actualment, a l'Arxiu administratiu hi ha 20.000 unitats i 2.576 volums. A l'Arxiu Històric (com s'ha indicat, comprensiu dels documents datats entre els anys 1830 i 1960) hi ha 986 unitats i 912 volums. La totalitat d'unitats al nostre Arxiu puja a la quantitat de 20.986 i la totalitat de volums a 3.488.

Quant al seu estat de conservació, en general és bo, excepte certs documents històrics deteriorats en haver estat durant força temps en condicions adverses de conservació.

D'altra banda, quant als instruments de descripció, a l'Arxiu històric hi ha un inventari general, un índex temàtic (elaborat amb sortides cronològiques i topogràfiques que ens remeten a les descripcions de l'inventari), cronològic i descriptiu de les unitats. A l'arxiu administratiu, en canvi, hi ha un organigrama establert sobre la base de les directrius ofertes per la Generalitat Valenciana i una base de dades elaborada pel departament d'Informàtica d'aquest Ajuntament. En aquest mateix apartat, els fulls de tramesa de documents fan d'inventari dels ingressos rebuts en aquest arxiu municipal per transferències.

L'Arxiu Municipal de Torrevella té l'origen en la necessitat de recollir, recopilar i organitzar sistemàticament tot vestigi documental que signifiqués la recuperació d'un patrimoni dispers i en perill greu de deteriorament i desaparició. D'altra banda, l'esmentat arxiu municipal ha d'exercir, com a funció primordial, la custòdia de tota la documentació municipal d'ordre administratiu, generada a les diferents dependències de l'Ajuntament de Torrevieja, així com la posada a disposició del personal autoritzat per consultar-lo. Aquestes dues vessants de la seva activitat van motivar la creació de l'Arxiu Municipal de Torrevella al juliol de 1989, figurant Mª del Carmen Cerezuela com a Arxivera municipal titular, des d'aquesta data. Posteriorment, va ser aprovat el Reglament de Règim Interior de l'Arxiu Municipal el 29 de setembre de 1993 (publicat a B.O.P. núm. 254, de 5 de novembre d'aquest any).

Des del 1989 fins al mes de gener del 2008, la seva ubicació física s'ha situat a les instal·lacions del semisoterrani de la Casa Consistorial, ubicada a la plaça de la Constitució de Torrevella. Davant el cada vegada més creixent volum de documentació municipal que havia d'albergar-se a les dependències del nostre Arxiu, va caldre condicionar un nou local, destinat a servir d'Arxiu Municipal que donés adequada resposta a les necessitats del personal adscrit a aquest i, en general , del públic que utilitzés els serveis oferts pel mateix.

En aquest sentit, des del començament de l'any 2008 fins al moment present, el departament d'Arxiu Municipal s'ubica en un local, més ampli, situat al carrer Antonio Machado de la nostra localitat (davant l'Estació d'Autobusos i contigu als Jutjats de Torrevella).

Al costat de la tasca purament administrativa, exercida des de l'Arxiu Municipal de Torrevella, i que es concreta fonamentalment en la recepció i custòdia dels documents administratius municipals i posada a disposició dels mateixos del personal del nostre Ajuntament i, en darrera instància, del públic en general, cal destacar la seva funció específicament històrica, de conservació, recuperació, assessorament i divulgació dels documents historicolocals, per al millor coneixement de la història del nostre municipi. Amb aquesta finalitat, des de l'Arxiu Municipal s'han publicat cinc llibres des de febrer de 2001 (sota la denominació de "Ad Turres" i amb el caràcter de "Revista de l'Arxiu Municipal de Torrevieja"), s'han organitzat diverses exposicions de caràcter cultural i promou el foment de tot allò que pugui significar la conservació, foment i propagació dels costums i tradicions de la nostra població.

Veure noticia inauguració

DESCRIPCIÓ DE FONS
FONS DOCUMENTALS

Els documents ubicats a l'Arxiu Municipal de Torrevella poden ser descrits sota les categories de Fons Municipals (de caràcter històric -compresos entre els anys 1830 i 1960- i de caràcter administratiu -des de 1961 fins a l'actualitat).

La documentació administrativa queda organitzada en cinc seccions (relatives a Òrgans de Govern [Alcaldia, Protocol, Policia Local...], Secretaria [Registre, Arxiu, Contractació, Estadística, Cinquenes, Obertures, Personal...], Intervenció [Ingressos, Despeses, Plusvàlues...], Tresoreria [Caixa, Recaptació...], totes elles subdividides en subseccions, sèries...

Els documents estan classificats seguint l'organigrama de funcionament i gestió municipal, d'acord amb un quadre de classificació en canvi i modificació continu, depenent de l'increment de les funcions de la institució municipal.

No hi ha expurgació i els nous ingressos es realitzen mitjançant transferència, normalitzats a través dels fulls de remissió de fons.

Actualment, a l'Arxiu administratiu hi ha 20.000 unitats i 2.576 volums. A l'Arxiu Històric (com s'ha indicat, comprensiu dels documents datats entre els anys 1830 i 1960) hi ha 986 unitats i 912 volums. La totalitat d'unitats al nostre Arxiu puja a la quantitat de 20.986 i la totalitat de volums a 3.488.

Quant al seu estat de conservació, en general és bo, excepte certs documents històrics deteriorats en haver estat durant força temps en condicions adverses de conservació.

D'altra banda, quant als instruments de descripció, a l'Arxiu històric hi ha un inventari general, un índex temàtic (elaborat amb sortides cronològiques i topogràfiques que ens remeten a les descripcions de l'inventari), cronològic i descriptiu de les unitats. A l'arxiu administratiu, en canvi, hi ha un organigrama establert sobre la base de les directrius ofertes per la Generalitat Valenciana i una base de dades elaborada pel departament d'Informàtica d'aquest Ajuntament. En aquest mateix apartat, els fulls de tramesa de documents fan d'inventari dels ingressos rebuts en aquest arxiu municipal per transferències.