Aprovació de les Bases reguladores premis "Dona 2022"

Logo_vertical_bienestar_social
En commemoració del dia 8 de març, dia Internacional de la Dona.

La Regidoria de Benestar Social i Igualtat de l'Ajuntament de Torrevieja, convoca “Els Premis Dona 2022” amb motiu de la commemoració del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

1. Finalitat.
La Convocatòria té per finalitat:
-Potenciar el reconeixement de la trajectòria i els èxits de dones de Torrevella.
-Reconèixer la tasca efectuada per dones a Torrevieja, havent destacat per trajectòria, per manifestar la presència de dones en àmbits en què tradicionalment ha estat representada o per la seva tasca durant i després de la pandèmia.

2. Modalitats.
Aquesta edició podrà comptar amb dues modalitats:
• Premi DONA 2022, en reconeixement a tota una trajectòria de vida d'una de les dones de Torrevieja, que hagi destacat pel seu esforç personal, professional, per la seva vocació social, per la seva repercussió a la vida del municipi.
• Premi DONA A IGUALTAT 2022, en reconeixement a dones del municipi que hagin destacat en algun aspecte públic (cultural, esportiu, professional…), per la seva tasca amb motiu de la pandèmia o en algun àmbit encara masculinitzat.

3. Candidates i presentació de candidatures
Les candidates proposades seran dones lligades al municipi de Torrevieja, bé perquè la seva tasca hagi repercutit directament sobre la vida municipal o per residir o desenvolupar la seva activitat social i professional íntegrament al municipi.
Les candidates a obtenir algun dels premis convocats per a les modalitats que s'especifiquen podran ser proposades pels ciutadans/es de Torrevieja, per qualsevol entitat o associació municipal.
Les propostes es presentaran a l'Ajuntament a la seva seu electrònica oa través del correu electrònic igualdad@torrevieja.eu, fins al 28 de febrer de 2022 i hauran de contenir com a mínim les dades següents:
o Persona o persones proposades.
o Motivació de la proposta. Podeu adjuntar-vos la documentació que es considereu oportuna, una descripció de la tasca desenvolupada i totes aquelles dades que poguessin avalar-la.
o Vinculació de la persona proposada amb el municipi de Torrevieja.
No poden ser presentades més de tres candidatures per la mateixa entitat o persona.

4. Premi a atorgar.
El premi consistirà en una placa commemorativa en reconeixement del premi atorgat que es lliurarà a una gala pública el dia 8 de març de 2022.

5. Jurat.
A l'efecte de la valoració de les candidatures i concessió dels Premis Dona 2022, es constituirà un Jurat format pels membres següents:
o President/a Alcalde/ao persona a qui es delegue.
o Vicepresident: regidor d'igualtat.
o Secretaria: Una tècnica de la Regidoria de Benestar Social i Igualtat.
Vocals.
o Dues persones premiades a les convocatòries anteriors.
o Una representant destacada per la seva iniciativa i repercussió social, de les Dones de Torrevella a invitació de la Regidoria de Benestar Social.
o Una representant de mitjans de comunicació locals a invitació de la Regidoria de Benestar Social.
o Una representant destacada de làmbit cultural del municipi a invitació de la Regidoria de Benestar Social i Igualtat.
o Fins a dos tècnics municipals de làrea de Benestar Social i Igualtat, a designació del regidor de làrea.
Es realitzarà una votació puntuant les candidates de 1 a 10, essent 10 la màxima puntuació i 1 la mínima.
En cas d'empat, es farà una segona votació entre les candidates empatades per resoldre l'empat.
S'aixecarà acta de les sessions del jurat i l'acte públic de lliurament dels premis serà llegida l'acta final de concessió.

6. Lliurament de premis.
L'Ajuntament lliurarà els premis en el transcurs de la Gala Commemorativa del Dia 8 de Març, Dia Internacional de la Dona.

Després de l'aprovació dels premis se'ls donarà la publicitat oportuna en mitjans de comunicació social, per tal de difondre'ls i afavorir la presentació de noves propostes per a anys posteriors.