Pla Municipal d'Igualtat d'Ajuntament de Torrevella

Bienestar Social
Inici del termini dinformació pública.

PROVIDÈNCIA D'ALCALDIA

INICI DE TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA

A fi de donar compliment al que disposa l'article 83 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú, i atès el que estableix l'art. 6 de la Llei 19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i Bon Govern i l'art. 14, 3.a.6, de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, prèviament a continuar amb la tramitació de l'expedient d'aprovació del Pla Municipal d'Igualtat

DISPOSO :

PRIMER.- Iniciar un període d'informació pública per donar accés als interessats al PLA MUNICIPAL D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE TORREVELLA, als efectes de les consultes i al·legacions que s'estimin oportunes.

SEGON.- El període d'informació pública estarà obert durant un termini de 20 dies hàbils des de la publicació d'un anunci al Butlletí Oficial de la Província.

TERCER.-El Pla Municipal d'Igualtat, objecte d'aquesta informació, es troba a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.