L'Ajuntament inverteix 1.507.173€ en la contractació per cinc anys del servei de manteniment integral i xarxa de reg de parcs, jardins i altres zones verdes municipals

06.08.2021
PRENSA
El regidor secretari de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrevella, Federico Alarcón, ha informat avui al matí de l'aprovació de l'expedient, plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives per a la contractació del servei del manteniment integral reposició, reparació general i conservació dels sistemes de reg de les zones verdes i vials públics, incloent-hi tots els elements que són necessaris per al correcte funcionament, construcció, maneig i viabilitat del terme municipal de Torrevella. Cal destacar que les obres, ampliacions, modificacions i qualsevol altra circumstància que afecti el contracte, seran de propietat de l'Ajuntament, una vegada executades i certificades. La durada del contracte serà de tres anys, amb pròrroga anual de dos anys. La durada màxima en cas d'acordar-se les pròrrogues corresponents serà de 5 anys. El valor estimat del contracte puja 1.507.172,60 euros, i el pressupost base de licitació és de 301.434 euros.