Aprovat l'expedient de contractació de l'elaboració d'un estudi per a la implantació d'una àrea restringida de banys i visita al Parc Natural de les Salines de Torrevieja

Aquest estudi haurà d'analitzar la forma d'explotació d'un complex turístic on es trobe una zona de banys, museu i centre de convencions a l'àmbit de referència
06.03.2023
salinas
Inclourà un estudi de viabilitat econòmica que serveixi de motivació a la decisió de protegir, rehabilitar i explotar les antigues instal·lacions de la indústria salinera com a ús turístic amb activitats de caràcter terapèutic-cultural-educatiu i recreatiu

La Junta de Govern Local (JGL) de l'Ajuntament ha aprovat l'expedient de contractació de l'elaboració de l'estudi tècnic, jurídic i econòmic per a la implantació d'una àrea restringida de banys i visita al Parc Natural de les Salines de Torrevella, al seu àmbit físic industrial, per un import global de licitació de 55.660 euros i un termini dexecució de contracte de dos mesos.

Aquest contracte consisteix en l'elaboració dels documents jurídics, econòmics i tècnics que analitzin, determinin i permetin la implantació d'activitat econòmica a l'àmbit industrial del parc natural de les salines, segons la delimitació següent:

La zona d'actuació és un lloc privilegiat dins de les salines de Torrevella, té una forta vinculació històrica ja que hi ha localitzades diverses construccions en desús relacionades amb la indústria salinera que contenen elements d'interès arquitectònic per a la memòria de la ciutat.

Alhora, l'àmbit d'estudi es troba, en concret, dins l'àrea d'explotació per a l'extracció i la producció de sal marina que l'Administració General de l'Estat té cedida en arrendament a favor de la Nova Companyia Arrendatària de les Salines de Torrevella ( NCAST).

Recentment s'ha subscrit un acord d'intencions per a la posada en valor del patrimoni arquitectònic de les salines entre NCAST i l'Ajuntament de Torrevella, en què es pretén la rehabilitació, la posada en valor i l'explotació posterior de les edificacions salineres d'interès arquitectònic.

A més, cal una actuació que protegeixi i fomenti la promoció turística, respectant els valors paisatgístics i mediambientals que caracteritzen aquest emplaçament. Tot això sota els criteris de màxima economia procedimental i rendibilitat econòmica, segons la regulació que sigui aplicable.

LÍNIES D'ACTUACIÓ:

Amb caràcter previ, en primer lloc caldrà analitzar i valorar les diferents possibilitats dimplantació de lactivitat econòmica que permeti el finançament integra del projecte, amb un pla de negoci i la forma dexplotació daquesta. Cal realitzar l'anàlisi i l'estudi de viabilitat jurídica de la manera més adequada dimplantació per a la construcció i explotació dactivitat en làmbit dactuació. S'ha d'estudiar la determinació tècnica, la qual serà objecte d'autoritzacions i informes sectorials (Costes, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori, Cultura i tots els organismes que en siguin afectats).

Un cop determinada, cal analitzar la forma d'explotació d'un complex turístic on es trobe una zona de banys, museu i centre de convencions en l'àmbit de referència. S'hi inclourà un estudi de viabilitat econòmica que serveixi de motivació a la decisió de protegir, rehabilitar i explotar les antigues instal·lacions de la indústria salinera com a ús turístic amb activitats de caràcter terapèutic-cultural-educatiu i recreatiu.

Alhora, s'analitzarà la viabilitat tècnica de l'actuació, mitjançant la realització d'un avantprojecte d'obres que defineixi les característiques de les futures obres i sigui viable la construcció de lactuació. L'evolució, la modificació i el desenvolupament d'aquest document que detalli les característiques de les obres serà aportat per l'Ajuntament quan es determini la viabilitat de l'actuació amb aquest contracte.

Les actuacions edificatòries consistiran en la rehabilitació de les construccions existents, la simplicitat dornamentació, la utilització de materials sostenibles, sistemes constructius tradicionals i la utilització dun llenguatge unitari en la seva execució.

Finalment, es cercarà la integració arquitectònica i paisatgística del conjunt que formin un espai atractiu a l'entorn, a més de generar la possibilitat d'implantar diverses activitats, ampliant l'oferta turística del municipi.