Departament de Serveis Socials

Els Serveis Socials municipals estan formats pel conjunt de prestacions i serveis, de titularitat pública i privada, així com els plans, estratègies i projectes dirigits a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les necessitats personals, familiars i socials, així com la garantia de la inclusió social.
El sistema públic valencià de Serveis Socials s'estructura funcionalment en dos nivells d'atenció complementaris; l'atenció primària i l'atenció secundària.
L'atenció primària suposa el primer referent en informació, assessorament, prevenció i intervenció en l'atenció a l'ciutadà.
L'atenció secundària, per la seva banda, es configura com un segon nivell per a la provisió de prestacions i serveis de caràcter més especialitzat.

Horarios

Atenció a el públic 8:00-14:00

Más información

Serveis d'Atenció Primària de Caràcter Bàsic:

 • Servei d'acollida i atenció davant la situació de necessitat.
 • Servei de promoció de l'autonomia i atenció a la dependència.
 • Servei d'inclusió social
 • Servei de prevenció i intervenció amb famílies.
 • Servei d'acció comunitària i promoció de l'voluntariat social.
 • Servei d'Igualtat.
 • Servei d'assessoria tècnica específica.

Serveis d'Atenció Primària de Caràcter Específic:

 • Servei d'infància i adolescència.
 • Servei de violència de gènere i masclista.
 • Servei d'atenció a persones amb diversitat funcional, discapacitat i malaltia mental.
 • Centre d'atenció diürna per a malalts mentals