L'Ajuntament de Torrevella torna a convocar el "Bono Infantil" després de 4 anys d'absència

Un ajut “vitamina” per a la butxaca de moltes famílies amb fills menors matriculats a escoles infantils (0 a 3 anys)
18.08.2021
INFANTIL
El regidor d'Educació, Ricardo Recuero, ha presentat les ajudes del “Bono Infantil”. Es tracta d'unes ajudes econòmiques per a l'alumnat escolaritzat al primer cicle d'infantil.

La dotació pressupostària per al bo infantil és de 90.657,37€. El termini per presentar la sol·licitud serà 20 dies hàbils des de la publicació. Es pot presentar a través de la seu electrònica: torrevieja.sedelectronica.es

Els requisits per poder accedir a aquest tipus dajuda són:

- Alumnat que curse el primer cicle dinfantil en centres autoritzats per la Generalitat Valenciana, que no siguen de titularitat pública a la ciutat de Torrevella.

- Certificat del centre on acrediti que l'alumne/a està matriculat en aquest centre durant el curs escolar 2020/21.

-El certificat emès pel Centre, ha de fer constar les hores dassistència, així com si lalumne/a és beneficiari dalgun tipus dajuda.

- Estar empadronat a la ciutat de Torrevella tant els pares com els menors, en el cas dels progenitors, aquests han d'estar empadronats almenys dos anys abans de fer la sol·licitud.

En què es basa el “Bono Infantil”? El Bo infantil es concedirà per a un període màxim de 6 mesos, de l'1 de gener del 2021 fins al 30 de juny del 2021.

El mínim dhores descolarització del menor ha de ser de 4 hores.

Es percebrà un ajut màxim de 90 € mensuals durant el període comprès entre gener i juny, és a dir, 6 mesos.

La renda màxima del total de la unitat familiar per tenir dret a la subvenció serà de 60.000 € bruts a l'exercici 2019, fixant-se l'import del BO en funció del nivell econòmic, tenint en compte la renda per càpita de cadascun dels membres de la unitat familiar.